HAVEN- EN WERF REGLEMENT

Artikel 1
Dit haven- en werf reglement geldt voor de gehele jachthaven en/of jachtwerf bestaande uit de haven, de werf, de bijbehorende (parkeer- en stalling) terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen.

Onder de stalling wordt in dit reglement verstaan: “De periode waarin het vaartuig op de wal staat of is afgemeerd met het oogmerk deze gedurende langere tijd buiten gebruik te houden”. Onder havenmeester/havenbeheerder wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven c.q. de jachtwerf.

Artikel 2
De toegang tot de jachthaven/jachtwerf is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester/havenbeheerder. Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester/havenbeheerder of zijn/haar personeel op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.

Artikel 3
Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.
Op de jachthaven/jachtwerf is het niet toegestaan:

 • Hinderlijk lawaai te maken.
 • Afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water.
 • De jachthaven/jachtwerf te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende stoffen.
 • (Huis)Dieren los te laten lopen.
 • Vaartuigen en auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.
 • Motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen.
 • Elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen.
 • Met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen.
 • Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten.
 • Open vuur (waaronder begrepen barbecueën te gebruiken.
 • Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten.
 • Te zwemmen of te duiken.
 • In het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen.
 • Zonder toestemming veranderingen aan te brengen aan de steigers, omheining en overige op het terrein aanwezige gebouwen.

Voor genoemde handelingen onder 1, 6, 7, 10, 11, 12 en 13 kan de havenmeester/-havenbeheerder tijdelijk vrijstelling verlenen. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester/havenbeheerder het recht de overtreder de toegang tot de jachthaven/-jachtwerf te ontzeggen.

Artikel 4
Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is het gehouden afvalstoffen gescheiden te deponeren in de daarvoor geëigende depots of inzamelpunten. Bijzondere afvalstoffen of stortmateriaal worden niet door de jachthaven/jachtwerf ingenomen.

Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 3, onder 3 dient men de aanwijzingen te volgen van de havenmeester/havenbeheerder gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingsstoffen te (doen) verwijderen.

Artikel 5
De havenmeester/havenbeheerder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak dan ook, aan personen of goederen toegebracht, of door verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming.

Artikel 6
Indien de huurder van een lig- of bergplaats van zijn vaartuig, toebehoren en/of lig- en/of bergplaats in gebruik wil geven aan derden, dient hij vooraf toestemming te krijgen van de havenmeester/havenbeheerder.

Artikel 7
Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van (haven/werf) regels.

Artikel 8
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:

 • Gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten.
 • De (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht.
 • Accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht.
 • Het vaartuig aangesloten te laten op de walstroom zonder direct toezicht.

Artikel 9
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:

 • Werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten.
 • Steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen.
 • Vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren.
 • Te roken in de loodsen.

Alleen voor bepaalde werkzaamheden onder 1 kan de havenmeester/havenbeheerder tijdelijk vrijstelling verlenen. Echter brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn te allen tijde verboden. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester/havenbeheerder het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de jachthaven/jachtwerf te ontzeggen.

Artikel 10
Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester/-havenbeheerder, het afgemeerde of gestalde vaartuig of de lig- of bergplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig en/of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen.

Artikel 11
De havenmeester/havenbeheerder is gerechtigd de stroomvoorziening van de loodsen en/of werkplaatsen af te sluiten. Hij is tevens gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te beperken.

N.B. Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de HISWA Algemene Voorwaarden voor de huur en verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen van toepassing. Op alle overeenkomsten van levering van diensten en aanneming van werk zijn de HISWA Algemene Aannemings, Verkoop en Leveringsvoorwaarden van toepassing.

De Algemene Voorwaarden zullen u op eerste verzoek worden overhandigd maar zijn ook te bekijken op www.hiswa.nl.